Conducere

Forurile de conducere ale Sindicatului Universităţii “Babeş-Bolyai” sunt:

 • Adunarea Generală
 • Comitetul Director
 • Auditor Extern

Adunarea Generală a Sindicatului UBB

Adunarea Generală a Sindicatului UBB este formată din totalitatea membrilor de sindicat sau din delegaţii acestora, aleşi sau numiţi pe baza unei norme de reprezentare de 1 la 20. Delegaţii sunt aleşi sau numiţi de membrii de sindicat din cadrul fiecărei grupe constituite la nivel de subunităţi (facultăţi, direcţii etc.). Fiecare facultate/grupă sindicală va fi reprezentată de cel puţin o persoană indiferent de numărul membrilor de sindicat. Fiecare delegat/participant la Adunarea Generală are dreptul la un vot. Adunarea Generală se întruneşte în sedinţe ordinare o dată pe an şi în sedinţe extraordinare de câte ori este nevoie. Adunarea Generală este statutară în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor de sindicat sau a jumătate plus unu din totalul delegaţilor. La Adunarea Generală pot participa şi membri de sindicat în nume propriu.

Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

Adunarea Generală are o serie de atribuţii, dintre care:

 • adoptă sau modifică statutul şi regulamentele Sindicatului;
 • alege prin vot deschis, direct pe funcţii, membrii Comitetului Director;
 • revocă prin vot deschis membri Comitetului Director (în anumite situaţii);
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia bugetară;
 • validează/invalidează hotărârile Comitetului Director, însituaţia în care este sesizată cu o astfel de solicitare;
 • hotărăşte afilierea sau retragerea Sindicatului din federaţia sindicală la nivel de ramură sau din alte organizaţii de profil naţionale sau internaţionale;
 • hotărăşte excluderea din Sindicat a membrilor (în anumite situaţii);
 • mandatează Comitetul Director să declanşeze greva generală în condiţiile legii, cu votul majorităţii simple dat în baza unui proces verbal care să conţină o motivaţie de oportunitate;
 • hotărăşte comasarea/divizarea/dizolvarea sindicatului, cu majoritate absolută a voturilor delegaţilor convocaţi;
 • dă mandat Comitetului Director pentru a hotărâ în chestiuni ce ţin de competenţa Adunării Generale.

 

Comitetul Director

Structura Comitetului Director este următoarea:

Preşedinte – Laura Olteanu
Secretar General – Gheorghe Andreica
Vicepreşedinte – Adrian Roşan
Vicepreşedinte – Hodor Nicolaie
Membru – Adrian-Ionuţ Cadiş
Membru – Ilie Goia
Membru – Nicolae Jişa

Comitetul Director îndeplineşte, între Adunările Generale, funcţia de conducere executivă a Sindicatului Universităţii “Babeş-Bolyai”. Comitetul Director are o serie de atribuţii, dintre care:

 • conduce activitatea Sindicatului între Adunările Generale şi emite Decizii;
 • întocmeşte normele de conduită financiară, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale, execuţia bugetară ale Sindicatului;
 • aprobă cheltuielile extraordinare, precum şi alte regulamente şi reglementări pe care le propune spre validare Adunării Generale;
 • actualizează în funcţie de evoluţia contextului socio-politic platforma de revendicări a Sindicatului;
 • aprobă, pe baza tabelelor nominale prezentate de reprezentanţii membrilor de sindicat, în format fizic cu semnături, declanşarea sau încetarea conflictelor colective de muncă, inclusiv a grevei generale;
 • adoptă decizii în exercitarea drepturilor Sindicatului, ca organizaţie şi în exercitarea drepturilor membrilor acestuia, în conformitate cu statutul şi legislaţia în vigoare;
 • aprobă deplasarea în ţară sau în străinătate a reprezentanţilor Sindicatului;
 • participă sau desemnează delegaţi la comisiile mixte ale Ministerului Educaţiei, la Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau la Guvern, precum şi la oricare alte instituţii şi foruri, în care se dezbat probleme privind învăţământul superior;
 • declanşează greva propriu-zisă în baza mandatului AG; declanşează greva de avertisment şi greva de solidaritate, în condiţiile prezentului statut şi ale legislaţiei în vigoare;

 

Auditor Extern

 

Activitatea de control a gestiunii patrimoniului si a activitatii economico-financiare a Sindicatului este asigurata de Auditori Externi, care au atributia de control a activitatii de gestiune a patrimoniului Sindicatului UBB în conformitate cu prevederile legale si ale Statutului. Rolul Auditorului Extern este de verificare a activitatii contabile si fiscale a Sindicatului în conformitate cu legislatia în vigoare, de a întocmi rapoarte si dari de seama si de a le prezenta Comitetului Director si Adunarii Generale.